คู่มือจ่ายตลาด
สำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ
 
 
วิธีใช้คู่มือจ่ายตลาด
 
              กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งแบบสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตอาหารในประเทศไทย เพื่อขอรับทราบนโยบายเกี่ยวกับอาหารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ของบริษัทผลิตอาหารแต่ละบริษัท
 
               จากนโยบายและแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา กรีนพีซจึงจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบโดยแบ่งนโยบายของบริษัทออกเป็นสามแบบ สามสี สามบัญชี คือบัญชีเขียว บัญชีเทา และบัญชีดำ นอกจากจะดูนโยบายเป็นหลัก กรีนพีซยังสุ่มตัวอย่างอาหารในท้องตลาดไปตรวจสอบอยู่เนืองๆ และใช้ผลการตรวจสอบนั้นประกอบกับนโยบาย หากผลการตรวจสอบขัดกับนโยบายที่ให้ไว้ เจ้าหน้าที่กรีนพีซจะสอบถามไปติดต่อกับบริษัทเพื่อดูว่าบริษัทมีความกระตือรือร้นและจริงใจ ในการขจัดส่วนประกอบจีเอ็มโอออกไปจากอาหารของตนเพียงใด
 
               คู่มือนี้ไม่ได้ระบุนโยบายของบริษัททุกบริษัท หรืออาหารทุกชนิด เราระบุถึงเฉพาะอาหารที่มีโอกาสมีส่วนประกอบของจีเอ็มโอ เช่น อาหารที่มีส่วนประกอบของถั่วเหลือง ข้าวโพด มันฝรั่ง มะเขือเทศ หรือสารที่สกัดจากพืชเหล่านั้น
 
  รายชื่ออาหารที่อยู่ในบัญชีสีต่างๆ นี้ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2545 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่นโยบายของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา และจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ได้จากเว็บไซต์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://www.greenpeacesoutheastasia.org หรือโทรศัพท์สายด่วนจีเอ็มโอ 0 - 2616 - 8170
 

 
  บัญชีเขียว (Green List) หมายถึง บริษัทที่ตอบแบบสอบถามหรือมีนโยบายเป็น ลายลักษณ์อักษรว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของตนปลอด จีเอ็มโอและไม่ได้ใช้ส่วนประกอบที่มา จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิตอาหาร หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็นความจริงตามนโยบาย ชื่อบริษัท เหล่านี้อาจถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีเทาหรือ บัญชีดำได้
 
  บัญชีเทา (Grey List) หมายถึง บริษัทที้พยายามจะดำเนินการเพื่อการปลอดจีเอ็มโอใน ผลิตภัณฑ์อาหารของตน แต่ยังไม่ได้มีนโบาย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมาตรการ ที่เป็นรูปธรรมพอที่จะยืนยันได้ว่าอาหาร ของตนจะปลอดจีเอ็มโอต่อไปในอนาคต รวมถึงบริษัทที่เคยมี นโยบายปลอดจีเอ็มโอแต่ผลการตรวจ สอบทางห้องแล็บ กรีนพีซยังคงพบการ ปนเปื้อนของจีเอ็มโออยู่ เมื่อใดที่บริษัท เหล่านี้ดำเนินนโยบายปลอดจีเอ็มโอสำเร็จ และมีนโยบายเป็นลายลักษณ์ อักษร ชื่อของผลิตภัณฑ์จะถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีเขียว แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี เท่ากับว่าไม่ได้จริงใจใน การปลอดจีเอ็มโอ จะถูกย้ายไปอยู่บัญชีดำทันที
 
  บัญชีดำ (Black List) หมายถึง บริษัทที่ไม่มี นโยบายปลอดจีเอ็มโอในอาหารของตน รวมถึงบริษัทที่ยืนยันจะใช้ส่วน ประกอบที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมต่อไป และบริษัทที่ปฏิเสธที่จะใช้นโยบาย หรือไม่ตอบแบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์อาหาร ของบริษัทเหล่านี้ แม้จะตรวจไม่พบจีเอ็มโอใน คราวหนึ่ง ก็ยืนยันไม่ได้ว่าจะ ไม่มีจีเอ็มโอในคราวต่อไป เนื่องจากไม่มีนโยบายคัด เลือกวัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโอ
 
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทในบัญชีดำ แม้ไม่มีรายชื่อในนี้แต่อาจมี จีเอ็มโอเมื่อใดก็ได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบาย ปลอดจีเอ็มโ