ปัจจัยการดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้แก่ การกิน การนอน การสืบพันธุ์ การขับถ่าย หากขาดปัจจัยเหล่านี้มนุษย์คงสูญพันธ์ไปนานแล้ว จากความรู้ที่ได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องทำให้ทราบว่าอาหารที่เป็นผลดีต่อสุขภาพควรเป็นอย่างไร อาหารสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนได้แก่
 
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
 
โรคความดันโลหิตสูง
 
โรคอ้วน
 
โรคมะเร็ง
 
โรคกระดูกพรุน
 
โรคเบาหวาน
 
โรคตับและทางเดินนำดี
 
โรคฟันผุ
 
 
อาหารสุขภาพ