วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (รหัส ง 43105) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง โลกกว้างทางอาชีพ
โดย นางสาววิไล อุกาพรหม
คำสั่ง จงกากบาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
อาชีพคือส่วนหนึ่งของชีวิตหมายความว่าอย่างไร
   1. อาชีพเท่ากัย 1 ใน 4 ของชีวิต
   2. อาชีพเป็นสิ่งสำคัญ
   3. อาชีพกับคนเป็นของคู่
   4. อาชีพเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ข้อที่ 2
อาชีพดั้งเดิมของคนไทยคือข้อใด
   1. ค้าขาย
   2. เกษตรกรรม
   3. เลี้ยงสัตว์
   4. อุตสาหกรรม

ข้อที่ 3
ประเทศที่กำลังพัฒนาควรเน้นการพัฒนาเรื่องใด
   1. คน
   2. ทรัพยากร
   3. เทคโนโลยี
   4. เครื่องมือเคื่องใช้

ข้อที่ 4
สิ่งสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศคือ
   1. มาตรการ
   2. ช่วยขยายยุทธศาสตร์
   3. วิสัยทัศน์
   4. การวางแผน

ข้อที่ 5
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควรเป็นลักษณะใด
   1. ยั่งยืน
   2. สมดุล
   3. มหภาค
   4. จุลภาค

ข้อที่ 6
การพัฒนาอุสาหกรรมในอนาคตอะไรเป็นปัจจัยหลัก
   1. เทคโนโลยี
   2. ทักษะอาชีพ
   3. วัสดุอุปกรณ์
   4. การจัดการ

ข้อที่ 7
อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตคือข้อใด
   1. การผลิตชิ้นส่วน
   2. อาหาร
   ค. การสื่อสาร
   ง. อิเล็กทรอนิคส์

ข้อที่ 8
กลยุทธ์ในการพัฒนากำลังคนคือข้อใด
   1. ทักษะอาชีพ
   2. มาตรฐานฝีมือแรงงาน
   3. ความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ
   4. การพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อที่ 9
การศึกษาอาชีพควรเน้นอาชีพระดับใด
   1. ระดับต้น
   2. ระดับกลาง
   3. ระดับสูง
   4. ระดับเชี่ยวชาญ

ข้อที่ 10
ระบบที่ใช้ในการพัฒนากำลังคนคือข้อใด
   1. การตรวจสอบ
   2. การประเมินผล
   3. การมาตรฐาน
   4. การประกันคุณภาพ