วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 43105 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การประกอบอาชีพส่วนตัวเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
โดย วิไล อุกาพรหม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกด้านล่าง

ข้อที่ 1
ผู้ประกอบการอาชีพส่วนตัวคือข้อใด
   1. เป็นเจ้าของกิจการ
   2. เป็นลูกจ้างโรงงาน
   3. เป็นลูกค้าบริษัท
   4. เป็นที่ปรึกษาบริษัท

ข้อที่ 2
ความจำเป็นในการประกอบอาชีพส่วนตัวเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนคือข้อใด
   1. ฝึกทำงานให้มีประสบการณ์
   2. พึ่งพาตนเองหารายได้
   3. ต้องช่วยครอบครัวเพื่อหารายได้
   4. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ข้อที่ 3
ข้อใดเป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการเรียน
   1. เลือกเรียนวิชาสามัญ
   2. เลือกเรียนวิชาชีพ
   3. เรียนนำไปสู่อาชีพ
   4. เรียนเพื่อเลือกงานที่ดี

ข้อที่ 4
การปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการเรียนคือ
   1. มีคนส่งเรียน
   2. พึ่งพาตนเอง
   3. เรียนรวดเดียวจบ
   4. มานะอดทนเรียนอย่างเดียว

ข้อที่ 5
ประสบการณ์การประกอบอาชีพมีคุณค่าอย่างไร
   1. ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
   2. ได้ปฏิบัติงานตามสภาพจริง
   3. ทำให้พบปัญหาและอุปสรรค
   4. ได้ผู้ร่วมงานที่ดี

ข้อที่ 6
การเข้าสู่อาชีพตั้งแต่เยาว์วัย มีผลดีอย่างไร
   1. ลองผิดลองถูก
   2. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
   3. สั่งสมประสบการณ์
   4. เรียนรู้เป็นเวลานาน

ข้อที่ 7
โอกาสในความจำเป็นด้านอาชีพขึ้นอยู่กับสิ่งใด
   1. ประสบการณ์ + ผลงาน
   2. ประสบการณ์ + อดทน
   3. ประสบการณ์ + ความรู้
   4. ประสบการณ์ + ความสามารถ

ข้อที่ 8
การประกอบอาชีพส่วนตัวมีจุดเด่นคือข้อใด
   1. ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม
   2. จำลองรูปแบบบริษัท
   3. คิดทำด้วยกันอย่างอิสระ
   4. มีรายได้จูงใจในการทำงาน

ข้อที่ 9
การประกอบอาชีพส่วนตัวช่วยให้คนทำงานมีประสิทธิภาพด้านใด
   1. การวางแผน
   2. การประชุม
   3. การจำหน่าย
   4. กระบวนการทำงาน

ข้อที่ 10
การนำประสบการณ์ในการประกอบอาชีพส่วนตัวระหว่างเรียนไปใช้ด้านใด
   1. การเรียนรู้วิชาชีพ
   2. การพัฒนาอาชีพ
   3. การประกอบอาชีพในอนาคต
   4. การหารายได้ระหว่างเรียน