วิชา การจัดการกาตลาด (รหัส.ง 33217) ระดับ มัธยมศึกษา 3
เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด
โดย นางสาววิไล อุกาพรหม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกด้านล่าง

ข้อที่ 1
ข้อใดเป็นความสำคัญของการตลาดที่มีต่อองค์กร
   1. มีการอลิตสินค้าเพิ่มขึ้น
   2. ช่วยขยายตลาดให้กว้างออกไป
   3. มีมาตรฐานการดำรงชีวิตดีขึ้น
   4. มีการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

ข้อที่ 2
ข้อใดคือความสำคัญของการตลาดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
   1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
   2. ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
   3. เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต
   4. มีการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ลดต้นทุนการผลิต

ข้อที่ 3
ข้อใดเป็นความสำคัญของการตลาดที่มีต่อบุคคล
   1. มีความรอบรู้ในการเลือกสินค้ามากขึ้น
   2. เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการการผลิตมากขึ้น
   3. ก่อให้เกิดรายได้แก่องค์การและสร้างกำไร
   4. ช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าที่รวดเร็วทันกับความต้องการ

ข้อที่ 4
อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบเกิดจากข้อใดโดยตรง
   1. การผลิต
   2. การบริโภค
   3. การโฆษณา
   4. ความต้องการ

ข้อที่ 5
ช้อใดมีความสัมพันธ์กับอรรถประโยชน์ด้านสถานที่
   1. การเงิน
   2. การขนส่ง
   3. การบริโภค
   4. การจัดเกรดมาตรฐานสินค้า

ข้อที่ 6
ข้อใดสัมพันธ์กับการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ของสินค้ามากที่สุด
   1. การผลิต
   2. การโฆษณา
   3. ความพึงพอใจ
   4. การจัดเกรดของสินค้า

ข้อที่ 7
การที่ผู้ขายเสนอขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยให้สินเชื่อเป็นการสร้างอรรถประโชน์ในด้านใด
   1. ด้านความเป็นเจ้าของ
   2. ด้านสถานที่
   3. ด้านเวลา
   4. ด้านรูปร่าง

ข้อที่ 8
สาเหตุใดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเรียนรู้เรื่องการตลาด
   1. ประกอบอาชีพได้ง่าย
   2. มีความรู้เกี่ยวกับต้นทุนต่าง ๆ
   3. เพื่อบอกมาตรฐานการครองชีพ
   4. ในธุรกิจต่าง ๆ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอยู่มาก

ข้อที่ 9
ข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาการตลาด
   1. ผลิตภัณฑ์
   2. สถาบันการค้า
   3. ต้นทุนการตลาด
   4. หน้าที่ทางการตลาด

ข้อที่ 10
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ การคลังสินค้าเป็นการศึกษาการตลาดในข้อใด
   1. ผลิตภัณฑ์
   2. สถาบันการค้า
   3. หน้าที่ทางการตลาด
   4. เศรษฐกิจและสังคม