วิชา การจัดการการตลาด (รหัส ง 33217) ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง วิวัฒนาการการตลาด
โดย นางสาววิไล อุกาพรหม
คำสั่ง จงกากบาททับข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
ในอดีตที่มนุษย์ก่อนจะรู้จักระบบเงินตรามนุษย์ใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ตนต้องการ
   1. การล่าสัตว์
   2. การเพาะปลูก
   3. ระบบคนกลาง
   4. ระบบการแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 2
วิวัฒนาการของการตลาดมีจุดเริ่มต้นจากสังคมทางด้านใด
   1. การพี่งพาตนเอง
   2. การอยู่แบบครอบครัวเดียว
   3. การอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
   4. การรู้จักติดต่อสื่อสารกันและกัน

ข้อที่ 3
แนวความคิดใดที่พยายามหาวิธีการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
   1. ความคิดที่มุ่งเน้นการผลิต
   2. ความคิดที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
   3. ความคิดที่ม่งเน้นการขาย
   4. ความคิดที่มุ่งเน้นการตลาด

ข้อที่ 4
แนวความคิดทางการตลาด ข้อใดใหม่ที่สุดในปัจจุบัน
   1. แนวความคิดที่มุ่งเน้นการขาย
   2. แนวความคิดที่ม่งเน้นสังคม
   3. แนวความคิดที่มุ่งเน้นการตลาด
   4. แนวความคิดที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์

ข้อที่ 5
แนวความคิดที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคือช้อใด
   1. มุ่งเน้นสังคม
   2. มุ่งเน้นการขาย
   3. มุ่งเน้นการตลาด
   4. มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์