แบบทดสอบรายวิชาช่างดอกไม้ประดิษฐ์
โดย นางวิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง เทคนิคและขั้นตอนการทำดอกไม้กระดาษ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ขั้นตอนการทำดอกไม้กระดาษ ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก
   ก. ออกแบบ
   ข. ลอกแบบ
   ค. ตัดกลีบ
   ง. ดึงกลีบ

ข้อที่ 2
2. การลอกกลีบลงในกระดาษย่น ควรลอกอย่างไร
    ก. ลอกทีละกลีบ
   ข. ลอกทีละหลายกลีบ
   ค. ลอกตามรูปแบบ
   ง. ลอกกลับหัวกลับหาง

ข้อที่ 3
3. การเรียนดอกไม้ประดิษฐ์ควรเรียนอย่างไร
   ก. เรียนจากยากไปหาง่าย
   ข. เรียนจากง่ายไปหายาก
   ค. เรียนจากดอกเล็กไปหาดอกใหญ่
   ง. เรียนจากดอกใหญ่ไปหาดอกเล็ก

ข้อที่ 4
4. การตัดกลีบดอกไม้กระดาษ ควรใช้อะไรตัด
   ก. เครื่องตัด
   ข. กรรไกร
   ค. มีด
   ง. คัตเตอร์

ข้อที่ 5
5. ใช้อะไรทำเกสรดอกชบา
   ก. ใยผ้า
   ข. ด้านสายสิญจน์
   ค. กระดาษย่น
   ง. สำลี

ข้อที่ 6
6. เทคนิคในการทำดอกชบา ควรปฏิบัติอย่างไร
   ก. การระบายสีโคนกลีบ
   ข. การดึงปลายกลีบให้เป็นลูกคลื่น
   ค. การตัดกลีบให้เรียบ
   ง. การดามลวดกลางกลีบให้งอได้

ข้อที่ 7
7. กระดาษที่เหมาะสำหรับทำดอกพุดตาน ได้แก่กระดาษอะไร
   ก. กระดาษย่น
   ข. กระดาษทิชชู
   ค. กระดาษหนังสือพิมพ์
   ง. กระดาษอาร์ต

ข้อที่ 8
8. จากข้อ 7 เพราะเหตุใดจึงใช้กระดาษชนิดนั้น
   ก. เป็นวัสดุราคาถูก
   ข. ไม่ต้องใช้สีระบาย
   ค. จับจีบย่นขยุ้มได้ง่าย
   ง. หาได้ง่ายตามท้องตลาด

ข้อที่ 9
9. ธรรมชาติของดอกพุดตานมีกี่สี
   ก. 4 สี
   ข. 3 สี
   ค. 2 สี
   ง. 1 สี

ข้อที่ 10
10. ควรใช้อะไรทำเกสรดอกพุดตาน
   ก. เกสรสำเร็จรูป
   ข. ด้ายสายสิญจน์
   ค. กระดาษทิชชู
   ง. กระดาษย่น

ข้อที่ 11
11. การตัดกระดาษทำดอกไม้ ควรใช้กระดาษอย่างไร
   ก. ตามยาว
   ข. ตามขวาง
   ค. เฉลียง
   ง. ใช้ได้ทุกชนิด

ข้อที่ 12
12. ก่อนจะนำมาเข้าดอก จะต้องทำอย่างไร
   ก. ตรวจดูผลงานที่ประดิษฐ์ในชิ้นส่วนต่าง ๆ
   ข. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
   ค. ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วน
   ง. เมื่อผลิตใบเสร็จแล้ว