แบบทดสอบรายวิชาช่างดอกไม้ประดิษฐ์
โดย นางวิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าชนิดกลีบชั้นเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ดอกไม้กลีบชั้นเดียว ได้แก่ดอกอะไร
   ก. พวงแสด
   ข. เยอบีร่า
   ค. บานเช้า
   ง. พุดตาน

ข้อที่ 2
2. ดอกหางนกยูงฝรั่งควรใช้ผ้าอะไรประดิษฐ์
   ก. ผ้าออร์แกนซ่าสีแดง
   ข. ผ้าออร์แกนซ่าสีขาว
   ค. ผ้าออร์แกนซ่าสีชมพู
   ง. ผ้าออร์แกนซ่าสีเหลือง

ข้อที่ 3
3. การประดิษฐ์ดอกหางนกยูง ควรใช้กระดาษย่นสีอะไร
   ก. สีเขียว
   ข. สีขาว
   ค. สีแดง
   ง. สีเหลืองทอง

ข้อที่ 4
4. ฟลอร่าเทปที่จะนำมาใช้พันก้านดอกหางนกยูง ควรใช้สีอะไร
   ก. แดง เขียวอ่อน
   ข. เหลือง เขียวแก่
   ค. ชมพู ขาว
   ง. ส้ม น้ำตาล

ข้อที่ 5
5. กลีบเลี้ยงดอกหางนกยูงมีกี่แฉก
   ก. 5 แฉก
   ข. 4 แฉก
   ค. 3 แฉก
   ง. 2 แฉก

ข้อที่ 6
1. กลีบเลี้ยงดอกหางนกยูงควรใช้ผ้าอะไร
    ก. ออร์แกนซ่า
   ข. กำมะหยี่หนัง
   ค. กำมะหยี่ขนยาว
   ง. สักหลาด

ข้อที่ 7
7. ดอกกาวกระจายมีทั้งหมดกี่กลีบ
   ก. 8 กลีบ
   ข. 7 กลีบ
   ค. 6 กลีบ
   ง. 5 กลีบ

ข้อที่ 8
8. ดอกดาวกระจายส่วนใหญ่นิยมประดิษฐ์สีอะไร
   ก. เหลืองอ่อน
   ข. เหลืองแก่
   ค. ขาว
   ง. แดง

ข้อที่ 9
9. นิยมใช้ลวดเบอร์อะไรทำกลีบดอกดาวกระจาย
   ก. เบอร์ 18
   ข. เบอร์ 20
   ค. เบอร์ 24
   ง. เบอร์ 30

ข้อที่ 10
10. การระบายสีดอกดาวกระจาย ควรระบายอย่างไร
   ก. ระบายจากตรงกลางกลีบ
   ข. ระบายจากปลายกลีบไปหาโคนกลีบ
   ค. ระบายจากโคนกลีบไปหาปลายกลีบ
   ง. ระบายตรงที่ใดก็ได้ตามถนัด

ข้อที่ 11
11. ดอกบานเช้ามีลักษณะสีอะไร
   ก. เหลืองอ่อน
   ข. เหลืองนวล
   ค. เหลืองแก่
   ง. ขาว

ข้อที่ 12
12. ใช้เครื่องรีดชนิดใดรีดดอกบานเช้า
   ก. ชนิดตุ้ม
   ข. ชนิดใบมีด
   ค. ชนิดร่องเดียว
   ง. ชนิดสองร่อง