แบบทดสอบรายวิชาช่างดอกไม้ประดิษฐ์
โดย นางวิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ทรงกรวย
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ผ้าที่จะนำมาทำดอกพวงแสดได้ ควรใช้ผ้าชนิดใด
   ก. ผ้าต่วน
   ข. ผ้าออร์แกนซ่า
   ค. ผ้าป๊อปปิ้น
   ง. ผ้ามัสลิน

ข้อที่ 2
2. ผ้าที่จะนำมาทำดอกพวงแสด ควรใช้สีอะไร
   ก. สีขาว
   ข. สีแสด
   ค. สีเหลือง
   ง. สีครีม

ข้อที่ 3
3. จากข้อ 2. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ผ้าสีนั้น
   ก. หาง่ายตามท้องตลาด
   ข. สะดวกในการย้อมสี
   ค. ได้หลายสี
   ง. ทุ่นเวลาไม่ต้องย้อม

ข้อที่ 4
4. ถ้าใช้พิมพ์ตัดกลีบดอกพวงแสด ควรตัดอย่างไร
   ก. ตัดทีละ 5 - 6 กลีบ
   ข. ตัดทีละ 4 - 5 กลีบ
   ค. ตัดทีละ 2 - 3 กลีบ
   ง. ตัดทีละ 1 กลีบ

ข้อที่ 5
5. กลีบดอกพวงแสดมีกี่ขนาด
   ก. 4 ขนาด
   ข. 3 ขนาด
   ค. 2 ขนาด
   ง. ขนาดเดียว

ข้อที่ 6
6. เครื่องรีดดอกพวงแสด ควรใช้เครื่องรีดชนิดใด
   ก. เครื่องรีดชนิดมีร่องอันเล็ก
   ข. เครื่องรีดชนิดมีร่องอันใหญ่
   ค. เครื่องรีดชนิดไม่มีร่องอันใหญ่
   ง. เครื่องรีดชนิดไม่มีร่องอันเล็ก

ข้อที่ 7
7. ย้อมกลีบเลี้ยงดอกพวงแสดใช้สีชนิดใด
   ก. เหลือง + ชมพู
   ข. เหลือง + แดง
   ค. เหลือง + น้ำเงิน
   ง. เหลือง + แสด

ข้อที่ 8
8. กลีบเลี้ยงดอกพวงแสดมีลักษณะอย่างไร
   ก. วงกลมเต็มวง
   ข. ครึ่งวงกลม
   ค. เป็นรูปฝาขวด
   ง. เป็นรูปรี

ข้อที่ 9
9. เข้าใบพวงแสดอย่างไร
   ก. ใบเดียว
   ข. ใบองุ่น
   ค. สามใบ
   ง. สี่ใบ

ข้อที่ 10
10. ใบดอกพวงแสดมีลักษณะคล้ายใบอะไร
   ก. ใบดอกลดาวัลย์
   ข. ใบองุ่น
   ค. ใบทับทิม
   ง. ใบตำลึง

ข้อที่ 11
11. ดอกพวงแสดจัดเป็นดอกไม้ชนิดใด
   ก. กลีบชั้นเดียว
   ข. ทรงกรวย
   ค. กลีบซ้อน
   ง. พวงระย้า

ข้อที่ 12
12. ดอกพวงแสดมีลักษณะเป็นช่อแต่ละช่อควรเข้าส่อละกี่ดอก
   ก. 3 - 4 ดอก
   ข. 8 - 10 ดอก
   ค. 5 - 6 ดอก
   ง. 7 - 8 ดอก