แบบทดสอบรายวิชาช่างดอกไม้ประดิษฐ์
โดย นางวิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การจัดดอกไม้เบื้องต้นเพื่อจำหน่าย
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร
   ก. ด้านคณิตศาสตร์
   ข. ด้านวิทยาศาสตร์
   ค. ด้านวิชาศิลปะ
   ง. ด้านสังคมศาสตร์

ข้อที่ 2
2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ
   ก. 2 แบบ
   ข. 3 แบบ
   ค. 4 แบบ
   ง. 5 แบบ

ข้อที่ 3
3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน
   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน
   ข. 1 เท่าของแจกัน
   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน
   ง. ครึ่งเท่าของแจกัน

ข้อที่ 4
4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร
   ก. ความเหมาะสมในการจัด
   ข. สัดส่วนของดอกไม้ที่จัดลงภาชนะ
   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด
   ง. ความมั่นคง

ข้อที่ 5
5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร
   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น
   ข. แต่ละช่วงควรมีที่ว่างห่างกัน
   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ
   ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา

ข้อที่ 6
6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด
   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
   ข. ตัวเอส
   ค. ครึ่งวงกลม
   ง. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

ข้อที่ 7
7. สีของดอกไม้ที่จะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร
   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล
   ข. สีขาว เหลือง นวล
   ค. สีแดง ส้ม ชมพู
   ง. สีม่วง สีฟ้า และสีอ่อน

ข้อที่ 8
8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร
   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง
   ข. ภาชนะที่จะนำมาจัด
   ค. สถานที่ตั้งและเวลา
   ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้

ข้อที่ 9
9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเตี้ย และทรงสูงของญี่ปุ่น
   ก. แบบมนุษย์
   ข. แบบสวรรค์
   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ
   ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน

ข้อที่ 10
10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ
   ก. 5 แบบ
   ข. 4 แบบ
   ค. 3 แบบ
   ง. 2 แบบ

ข้อที่ 11
11. หลักการจัดใช้กับแจกันทรงสูง ควรปักดอกไม้อย่างไร
   ก. ปักดอกตูมก่อน
   ข. ปักใบก่อน
   ค. ปักดอกที่สูงสุดก่อน
   ง. ปักดอกที่เด่นก่อน

ข้อที่ 12
12. การปักดอกไม้แบบเส้น เป็นการปักอย่างไร
   ก. การใช้ใบมากกว่าดอก
   ข. การใช้ดอกไม้จำนวนน้อย
   ค. การใช้ดอกไม้จำนวนมาก
   ง. ใช้ดอกไม้เพียงดอกเดียว