แบบทดสอบรายวิชาช่างดอกไม้ประดิษฐ์
โดย นางวิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การจัดการด้านธุรกิจ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ธุรกิจ หมายความว่าอย่างไร
   ก. การงานที่เกี่ยวกับเงิน
   ข. กิจการงานเกี่ยวกับการซื้อขาย
   ค. กิจการงานต่าง ๆ
   ง. การจับจ่ายใช้สอย

ข้อที่ 2
2. ระบบ คืออะไร
   ก. กลุ่มของคนประกอบอาชีพสุจริต
   ข. กลุ่มของการร่วมกลุ่ม
   ค. กลุ่มของการประกอบอาชีพอิสระ
   ง. กลุ่มขององค์ประกอบซึ่งร่วมกันกระทำกิจกรรม

ข้อที่ 3
3. องค์ประกอบของระบบ มีกี่ส่วน
   ก. 5 ส่วน
   ข. 4 ส่วน
   ค. 3 ส่วน
   ง. 2 ส่วน

ข้อที่ 4
4. ปัจจัย หมายถึงอะไร
   ก. ความรู้เบื้องต้นในการทำงาน
   ข. เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน
   ค. วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ สถานที่
   ง. ความรู้เบื้องต้นในการจัดการด้านตลาด

ข้อที่ 5
5. กระบวนการ หมายถึงอะไร
   ก. วิธีการ แนวทาง กิจกรรม
   ข. เทคนิคในการทำงาน
   ค. เทคนิคในการจำหน่าย
   ง. เทคนิคของการโฆษณา

ข้อที่ 6
6. ผลผลิตจะเกิดขึ้นเมื่อไร
   ก. เมื่อเริ่มต้นทำสิ่งนั้น
   ข. เมื่อทดลองทำครึ่งแรก
   ค. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนั้น
   ง. เมื่อเริ่มต้นวางโครงการ

ข้อที่ 7
7. การบริการดอกไม้ประดิษฐ์ ของชำร่วย เสื้อผ้า อาหาร จัดอยู่ในประเภทใด
   ก. ผู้บริโภค
   ข. ผู้ผลิต
   ค. สินค้า
   ง. การบริการ

ข้อที่ 8
8. การจัดจำหน่าย หมายถึงอะไร
   ก. การนำสินค้าไปวางตามแผง
   ข. การนำสินค้าไปส่งท่าขนส่ง
   ค. การนำสินค้าไปสู่ผู้ผลิต
   ง. การจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค

ข้อที่ 9
9. การจัดจำหน่ายทางตรง หมายความว่าอย่างไร
   ก. การนำไปฝากจำหน่ายที่ห้องสหกรณ์โรงเรียน
   ข. จำหน่ายเอง
   ค. ให้ผู้ซื้อนำไปจำหน่ายที่ตลาด
   ง. ให้ลูกค้านำไปจำหน่ายที่ศูนย์การค้า

ข้อที่ 10
10. การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย มีประโยชน์อย่างไร
   ก. ให้ทราบถึงกำไรแต่ละวัน
   ข. ให้ทราบถึงกระบวนการทำงานของนักเรียน
   ค. ให้ทราบถึงสถานภาพทางการเงินเป็นระยะ และเป็นปัจจุบัน
   ง. เพื่อเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้

ข้อที่ 11
11. ผู้ประกอบอาชีพอิสระควรมีคุณสมบัติอย่างไร
   ก. ฐานะมั่นคง
   ข. มีการศึกษาดี
   ค. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ
   ง. รู้หลักการของการจัดการด้านตลาด

ข้อที่ 12
12. อะไรเป็นทรัพยากรในการดำเนินการด้านการตลาด
   ก. ทุนและวัตถุดิบ
   ข. แหล่งจำหน่าย
   ค. วิธีการผลิต
   ง. การผลิต