หลักสังเกตคำไทยแท้
อ.วิลาวัลย์  เพ็งชัย
คำไทยแท้มีลักษณะดังนี้
        ๑.ส่วนมากเป็นคำพยางค์เดียว  เช่น  พ่อ  แม่  ลุง  แดง  เหลือง  ฯลฯ
       แต่คำไทยแท้บางคำก็มีหลายพยางค์   เพราะ
                ๑.๑.การกร่อนของเสียง  คือ คำ  ๒  พยางค์ ที่เดิมเกิดจาก คำพยางค์เดียว ๒  คำรวมกัน  ต่อมาเสียงของคำแรกกร่อนไป  เช่น
                                ตะวัน          มาจาก                ตาวัน
                                สะดือ        มาจาก                สายดือ
                                สะเอว        มาจาก                สายเอว     ฯลฯ
                ๑.๒.การแทรกเสียง   เช่น
                                ผักกะเฉด        มาจาก           ผักกะเฉด
                                นกกะจิบ        มาจาก                นกจิบ
                                ลูกกะดุม        มาจาก                ลูกดุม       ฯลฯ
                ๑.๓.การเติมพยางค์หน้า   เช่น
                                ทำ                เป็น                กระทำ
                                โจน                "                        กระโจน
                                ท้วง                "                        ประท้วง    ฯลฯ
๒.คำไทยแท้ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา      เช่น
                                กาง   ดิน  ความ   เคย  มาก  รูด  พบ  ฯลฯ    (  บาป    ราช    กฎ    ไม่ใช่คำไทยแท้)