คำประสม    
โดย     อ.วิลาวัลย์  เพ็งชัย
คำประสม  คือ  คำมูลตั้งแต่  ๒  คำขึ้นไป  มารวมกันทำให้เกิดเป็นคำใหม่   คำประสม มี  ๔  ชนิด  คือ
๑.คำประสมที่เกิดจากการนำคำมูลที่มีเนื้อความต่างๆมารวมกัน ทำให้เกิดคำใหม่ ที่มีใจความเป็นอีกอย่างหนึ่ง  เช่น
        ยิน +ดี  =   ยินดี
        ตัว+ อย่าง= ตัวอย่าง
๒.คำประสมที่เกิดจากการนำคำมูล ๒ คำ ที่มีความหมายคล้ายกัน มารวมกันทำให้เกิดคำใหม่ ที่มีความหมายใหม่  เช่น
        ทุบ+  ตี  =   ทุบตี
        อบ+  อ้าว  =  อบอ้าว
๓.คำประสมที่เกิดจากคำที่เหมือนกันทั้งเสียงและความหมาย  มาเรียงกัน โดยใช้ไม้ยมก แทนคำหลังเช่น  เด็กๆ  เร็วๆ    เหลืองๆ
๔.คำประสมที่ย่อมาจากใจความมาก เช่น 
        ชาว  =   ชาวเมือง  ชาวนา    ชาวไร่
        นัก  =     นักเรียน   นักเลง   นักรบ
        หมอ  =   หมอดู  หมอลำ   หมอนวด