วิชา..ภาษาไทยพื้นฐาน. (รหัส.ท๓๓๑๐๓..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..๓.
เรื่อง ...การเขียนสะกดคำ จำนวน ..๑๐ ข้อ
โดย อ. วิลาวัลย์ เพ็งชัย.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. เขาไม่ใช่คนโง่..........อย่างที่คุณคิด
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. เขาใส่เสื้อ.............(คอปก)นั่งรถ...............(รับจ้างส่วนบุคคล)
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. ธนาคาร ภาษาอังกฤษเรียกว่า..........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. ขนมที่คนนิยมใช้ในงานวันเกิดเรียกว่า...........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. เขียนชื่ออาหารที่มีรูปวรรณยุกต์..........๒ อย่าง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. เขียนชื่อเครื่องใช้ในบ้านที่มีรูปวรรณยุกต์ ๒ อย่าง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. เขาเดินกระ.........กระ..........และกระมิดกระ..........
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. เด็กๆชอบฟังคุณยายเล่านิทาน ป.............( ๔ พยางค์)
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. พลอยสีเหลือง เรียกว่า บุ..................(๔พยางค์)
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. ทา.............ของเขาได้ขออนุ....................เครือ...............
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)