วิชา..ภาษาไทยพื้นฐาน. (รหัส..ท๓๓๑๐๓.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...๓
เรื่อง คำพ้องเสียง ... จำนวน ...๕ ข้อ
โดย อ. .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเขียนคำที่ออกเสียง "มาด" ผิด
   ปริมาต
   เรือมาด
   หมายมาด
   ดอกเบญจมาศ

ข้อที่ 2)
ข้อใดเขียนคำที่ออกเสียง "กาน" ผิด
   กาลสมัย
   กาลทวีป
   กลอนกานท์
   ผู้สังเกตการณ์

ข้อที่ 3)
ข้อใดเขียนคำที่ออกเสียง "สาน" ผิด
   ศาลเจ้า
   ข้าวสาร
   เกษมศานต์
   ภาชนะสาร

ข้อที่ 4)
ข้อใดเขียนคำที่ออกเสียง "สัย" ผิด
   ปราศัย
   ไสช้าง
   อัชฌาสัย
   อัธยาศัย

ข้อที่ 5)
ข้อใดเขียนคำที่ออกเสียง "จัน" ผิด
   นำจัณฑ์
   โจษจันท์
   อัฒจันทร์
   เครื่องหมายดอกจัน