วิชา..ภาษาไทยพื้นฐาน. (รหัส..ท๓๓๑๐๓.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..๓.
เรื่อง คำสมาส คำสนธิ... จำนวน ..๕. ข้อ
โดย อ. .วิลาวัลย์ เพ็งชัย. โรงเรียน..กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คำสมาสมีในภาษาใด
   ไทย
   บาลี
   สันสกฤต
   บาลี สันสกฤต

ข้อที่ 2)
ข้อใดสะกดถูกตามหลักคำสมาส
   ธุระการ
   อิสรภาพ
   ศิลปะกรรม
   มนูษย์สัมพันธ์

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่คำสมาส
   พระกร
   พระอู่
   พระนขา
   พระเศียร

ข้อที่ 4)
วิทยะ+อาลัย สนธิ เป็นคำใด
   วิทยา
   วิทยาลัย
   วิชา
   วิชาชัย

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นคำสนธิ
   สุขศึกษา
   อุทกภัย
   เทวสถาน
   สุโขทัย