คำ
 
  คำ หมายถึง คำพูด ส่วนการใช้ถ้อยคำหมายถึงการสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เราจะต้องเข้าใจความหมายและวิธีการใช้ของคำ
        การพิจารณาความหมายของคำ
          1. ความหมายเฉพาะของคำ  พิจารณาเป็นความหมายเฉพาะของคำ เช่น ดาวล้อมเดือน ในความหมายตรง หมายถึง ดวงดาวและดวงเดือนบนฟ้า แต่ในเชิงอุปมา หมายถึง บุคคลที่เด่นที่สุด เป็นต้น หรือคำว่า น้อยหน่า อาจหมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่ง แต่ความหมายในประหวัด หมายถึง ลูกระเบิด
         2. ความหมายเทียบเคียงกับคำอื่น แบ่งเป็น
                2.1 คำที่มีความหมายเหมือนกัน  เช่น กิน หม่ำ เสวย ฉัน รับประทาน คำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงผู้ใช้และผู้ฟังระดับภาษา
                2.2 คำที่มีความหมายตรงกันข้าม  เช่น ตื้น-ลึก นางฟ้า-ซาตาน
                2.3 คำที่มีความหมายร่วมกัน  ตัวอย่างดังตาราง เฉือน เชือดแบ่งเอาแต่บางส่วน
        ปาด   เอาส่วนที่ไม่ต้องการออก โดยการฝานบาง ๆ
        สับ     เอาของมีคมฟันลงไปโดยแรง หรือซอยถี่ ๆ
       แล่     เอาของมีคมเฉือนบาง ๆ
       เจียน  ตัด   ขลิบ   เฉือน ให้ได้รูปตามต้องการ
       ฝาน  ตัด  เฉือน  แฉลบ  ให้เป็นชิ้น
       เฉาะ   เอามีดสับเฉพาะที่ต้องการ แล้วงัดให้แยกออก
       คว้าน  เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง เพื่อเอาส่วนในออก
       ตัด      ทำให้ขาดด้วยของมีคม โดยไม่ใช้ภาชนะรอง
        หั่น     ทำให้ขาดด้วยของมีคม โดยใช้ภาชนะรอง
คำเหล่านี้ มีความหมายร่วมกัน  คือ  ทำให้ขาดด้วยของมีคม
                   2.4 คำที่มีความหมายแคบกว้าง ต่างกัน   เช่น อาวุธ มีความหมายกว้างกว่าปืน ปืนมีความหมายกว้างกว่า ปืนใหญ่ ปืนพก เป็นต้น
 
                การใช้คำ  ควรคำนึงที่สำคัญดังต่อไปนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดยนางสาวยุพดี  พละศักดิ์
คำ              คำ               คำ