จดหมาย
 
 
        การเขียนจดหมายเป็นวิธีการที่คนเรานิยมใช้เพื่อสื่อสารแทนการพูดเมื่อผู้รับสารและผู้ส่งสารอยู่ห่างไกลกัน หรือมีความจำเป็นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถพูดจากันได้จดหมายเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักและจดหมายใช้เป็นเอกสารสำคัญสำหรับอ้างเป็นหลักฐานได้อีกด้วย
ประเภทของจดหมาย
1.จดหมายส่วนตัว  เป็นจดหมายที่เขียนถึงกัน ส่งข่าวคราว ไถ่ถามทุกข์สุข
2.จดหมายกิจธุระ  เป็นจดหมายที่บุคคลเขียนติดต่อกับบุคคลอื่นเพื่อแจ้งธุระกิจ
3.จดหมายธุรกิจ เป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับพานิชยกิจ
4.จดหมายราชการ  ทางราชการเรียกว่า หนังสือราชการ เป็นจดหมายที่ติดต่อกันทางราชการ
 
ข้อควรปฏิบัติ
1.ควรจ่าหน้าชองให้ชัดเจน
2.ถ้อยคำที่ใช้ในจดหมายควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
3.เมื่อเขียนจดหมายเสร็จต้องมีคำลงท้ายทุกครั้ง
จดหมาย
จัดทำโดย  นางสาวยุพดี   พละศักดิ์