วิชาภาษาไทย (รหัสท4513) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง หลักสังเกตคำสมาสจากคำไทย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ยุพดี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คำต่อไปนี้คำไหนเป็นคำสมาส
   สงสาร
   จันทร์เพ็ญ
   นครหลวง
   วิทยฐานะ

ข้อที่ 2)
คำต่อไปนี้ คำในข้อใดมีทั้งสมาสและสนธิ
   เศรษฐกิจ
   วิทยาทาน
   ราชาคณะ
   เดโชชัย

ข้อที่ 3)
คำในข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย)
   ธุรการ วิทยาเขต กรินทร์
   เคมีภัณฑ์ วนาราม สมณเพศ
   บุรุษโทษ วรดิถี สรรพสินค้า
   อัคคีภัย พลเมือง วิปัสสนา

ข้อที่ 4)
ต่อไปนี้คำใดเป็นคำสมาสตามวิธีของภาษาบาลี
   พลรบ
   พลการ
   พลเมือง
   พลความ

ข้อที่ 5)
ต่อไปนี้คำสมาสในข้อใดมีคำแปลว่า " และ " อยู่ด้วย
   นรสีห์
   บุตรทาน
   สังฆสภา
   ทาสกรรมกร