วิชาภาษาไทย (รหัสท4513) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง คำ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ยุพดี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นความหใยของคำว่า " คำ "
   สื่อสารทั่วไป
   การแปลความหมายของคำ
   คำพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน
   การพูดกันเรื่องธุรกิจเท่านั้น

ข้อที่ 2)
คำในข้อใดมีความหมายได้หลายอย่าง
   หมัก
   หมั่น
   หมัด
   หมั้น

ข้อที่ 3)
คำในข้อใดมีความหมายต่างไปจากพวก
   ทองกวาว
   ทองเครือ
   ทองพันชั่ง
   ทองเอก

ข้อที่ 4)
ข้อใดมีความหมายต่างไปจากพวก
   ช่วยหยิบซองแนตาให้ที
   ขอซองสีขาวสักครึ่งโหลนะ
   นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงาน
   ซองธนบัตรของใครวางอยู่บนโตะ

ข้อที่ 5)
ข้อใดใช้คำที่มีความหมายกำกวม
   ที่นี่รับอัดพระราคาเยา
   ผลฝรั่งตกน้ำ
   พระฉันข้าวมื้อเย็นไม่ได้
   น้ำแข็งในแก้วละลายหมดแล้ว