วิชาภาษาไทย (รหัสท4513) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง จดหมาย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ยุพดี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจดหมาย
   เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกัน
   เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐาน
   เป็นข้อความที่เขียนติดต่อระหว่างผู้เขียนกับผู้รับโดยตรง
   เป็นความเรียงอย่างหนึ่ง ที่มีรูปแบบกำหนดไว้และต้องรักษารูปแบบนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของจดหมาย
   เขียนข้อความให้ชัดเจน
   ลายมือเรียบร้อยอ่านง่าย
   ใช้ภาษาถูกตามความนิยม
   ใช้กระดาษและซองที่มีลวดลลายสะดุดตา

ข้อที่ 3)
จดหมายชนิดใดเขียนติดต่อกันในเรื่องเกี่ยวกับการค้าและการเงิน
   จดหมายธุรกิจ
   จดหมายกิจธุระ
   จดหมายส่วนตัว
   จดหมายราชการ

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติในการจ่าหน้าซอง
   เขียนชื่อผู้รับและระบุที่อยู่ให้ชัะดเจน
   หากผู้มีตำแหน่ง ควรระบุตำแหน่งสูงกวาความเป็นจริง
   ควรเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งไว้ที่ซองด้วย
   เขียนเลขรหัสไปรษณีย์ทุกครั้ง

ข้อที่ 5)
เหตุใดต้องรักษามารยาทในการเขียนจดหมาย
   เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
   เพราะจดหมายเป็นเครื่องมือวัดความเจริญทางการศึกษา
   เพราะจดหมายเป็นตัวแทนของบุคคลที่ไม่คุนเคยกัน
   เพราะจดหมายเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกและอุปนิสัยของผู้เขียน