วิชาภาษาไทย (รหัสท4513) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง สำนวน จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ยุพดี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่งเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดใช้คำที่มีความหมายเชิงอุปมา
   ทางแคบเดินจะหลีกกันไม่พ้น
   กางเกงเธอคับจนตะเข็บปริแล้ว
   ซอยนี้แคบ คงกลับรถไม่สะดวก
   ภาวะเศรษกิจตกต้ำทำให้คนใจคอคับแคบ

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นความหมายนัยประหวัด
   เขามีอาชีพเลี้ยงแกะ
   พูดจาเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
   รองเท้าหนังแกะมีราคาแพง
   เธอช่างเหมือนแม่ราวกับแกะ

ข้อที่ 3)
ข้อใดสอนให้นักเรียนรู้จักหน้าที่
   น้ำขึ้นให้รีบตัก
   สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ
   อย่าสอนหนังสือให้สังฆราช
   เมื่อน้อยให้เรียนวิชา

ข้อที่ 4)
ข้อใดใช้สำนวนที่เป็นกลุ่มคำถูกต้อง
   คดในข้องอในเข่า
   รักวัวให้ผูก รักลูกให้เตือน
   สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
   รักดีหามจั่ว รักชั่วแบกเสา

ข้อที่ 5)
ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
   มากหมอ มากยา
   นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น
   หน้าไหว้หลังหลอก
   คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ