วิชาภาษาไทย (รหัสท4513) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ศิลาจารุพ่อขุนรามคำแหง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ยุพดี พลศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่งเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ในศิลาจารึกเรื่องใดมิได้กล่าวไว้
   ลักษณะของศิลาจารึก
   ประวัติเหตุการณ์สำคัญ
   พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง
   พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหง

ข้อที่ 2)
เรื่อง " ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง " มีคุณค่าในการศึกษาด้านใดสำคัญที่สุด
   ด้านรัฐศาสตร์
   ด้านสังคมวิทยา
   ด้านเศรษฐศาสตร์
   ด้านอักษรศาสตร์

ข้อที่ 3)
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง สามารถเป็นหลักฐานในด้านใดสำคัญที่สุด
   วรรณคดี
   สังคมวิทยา
   ด้านนิติศาสตร์
   ประวัติศาสตร์

ข้อที่ 4)
"กูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู" จากข้ความนี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมด้านใด
   ความรัก
   ความขยัน
   ความกตัญญู
   ความระลึกชอบ

ข้อที่ 5)
" กูบ่หนีกูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู" ข้อความนี้สะท้อนสะท้อนให้สะท้อนให้เห็นสิ่งใด
   ความรัก
   ความอดทน
   ความกตัญญู
   ความกล้าหาญ