ความเป็นกรด-เบสของดิน  หมายถึง ปริมาณของไฮโดรเจนที่มีอยู่ในดิน ความเป็นกรด-เบส กำหนดค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-14 เรียกค่าตัวเลขนี้ว่าค่า pH  โดยจัดว่า
                สารละลายใดที่มีค่า pH  น้อยกว่า 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเป็นกรด
                สารละลายใดที่มีค่า pH  มากกว่า 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเป็นเบส
                สารละลายใดที่มีค่า pH  เท่ากับ 7 สารละลายนั้นมีสมบัติเป็นกลาง
        วิธีทดสอบความเป็นกรด-เบส
        มีวิธีทดสอบได้ดังนี้
        1. ใช้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินหรือสีแดง โดยนำกระดาษลิตมัสทดสอบกับสารที่สงสัย ถ้าเป็นกรดจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง และถ้าเป็นเบสจะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
        2. ใช้กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ โดยนำกระดาษยูนิเวแซลอินดิเคเตอร์ทดสอบกับสารแล้วนำไปเทียบกับแผ่นสีที่ข้างกล่อง
        3. ใช้น้ำยาตรวจสอบความเป็นกรด-เบส เช่นสารละลายบรอมไทมอลบลูจะให้สีฟ้าอ่อน
ในสารละลายที่มี pH  มากกว่า 7 และให้สีเหลืองในสารละลายที่มี pH  น้อยกว่า  7
       ปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ดินเป็นกรด  ได้แก่ การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีบางชนิด สารที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
        ปัจจัยที่ทำให้ดินเป็นเบส ได้แก่ การใส่ปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)
        ความเป็นกรด-เบาของดินนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่า pH ที่เหมาะแก่พืชนั้นๆ ถ้าสภาพ pH ไม่เหมาะสมทำให้พืชบางชนิดไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุที่ต้องการที่มีใน ดินไปใช้ประโยชน์ได้
       การแก้ไขปรับปรุงดิน
        ดินเป็นกรด แก้ไขได้โดยการเติมปูนขาว หรือดินมาร์ล
        ดินเป็นเบสแก้ไขได้โดยการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต หรือผงกำมะถัน
        ดินมาร์ล คือ ดินที่ได้จากการสลายตัวของหินปูน ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอนเนตเป็นองค์ประกอบ ดินมาร์ลมีมากในจังหวัดสระบุรี   ลพบุรี และนครสวรรค์
 
ความเป็นกรด-เบสของดิน
อ.ยุภาภรณ์  เสาโกมุท โรงเรียนกันทรารมณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์