เลือดเป็นส่วนของร่างกายในระบบไหลเวียนเลือดมีหน้าท
ี่ลำเลียงอาหารน้ำ ออกซิเจน และสารอื่นๆ ไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนั้นยังลำเลียงของเสีย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์มายังปอด เพื่อขับออกจากร่างกายอีกด้วย
ส่วนประกอบของเลือด
      ได้แก่เซลล์สามชนิดคือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด เซลล์สามชนิดนี้ลอยอยู่ในส่วนน้ำของเลือดมีชื่อว่าพลาสมาเม็ดเลือดแดง มีสีแดงเป็นตัวพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย แล้วรับของเสีย คือ คาร์บอนไดออกไซด์กลับมาที่ปอด เม็ดเลือดขาว ไม่มีสี มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ต่อต้านและ
ทำลายเชื้อโรคซึ่งเข้ามาอยู่ภายในร่างกายส่วนเกล็ดเลือดมีหน้าที่ทำให้เลือดเป็นก้อนแข็ง ซึ่งจะทำให้เลือดหยุดไหลเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น
เม็ดเลือดแดง
        ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดแดงอยู่เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ในร่างกายของคนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีเม็ดเลือด 
แดงอยู่ถึง 25 ล้านล้านเซลล์ เม็ดเลือดแดงมีอายุอยู่ในกระแสโลหิต ได้นานประมาณ ๑๒๐ วัน หลังจากนั้น ก็จะถูกทำลายไปในตับและม้าม เมื่อเม็ดเลือดแดงเก่าถูกทำลายไป ไขกระดูกก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาแทนที่ เม็ดเลือดแดงมีสีแดง เพราะมีส่วนประกอบสำคัญคือเฮโมโกลบินสารนี้เป็นสารประกอบของ
โปรตีน กับเหล็ก เฮโมโกลบินจะมีสีแดงสดเมื่อมีออกซิเจนอยู่ด้วย แต่จะเปลี่ยนสีเป็นแดงแกมม่วง เมื่อได้ปล่อยออกซิเจนให้แก่เซลล์ต่างๆ ของร่างกาย แล้วรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อและอวัยวะ ต่างๆ กลับไปยังปอด การที่เลือดในเส้นเลือดแดงมีสีแดงสด แต่เลือดในเส้นเลือดดำมีสีแดง
แกมม่วง ก็เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้น
หน้าที่สำคัญของเม็ดเลือดแดง
        ได้แก่การนำออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ แล้วนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอด
  เม็ดเลือดขาว
เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง แต่มีจำนวนน้อยกว่าถึง ประมาณ 500 เท่า เม็ดเลือดขาวมี หลายชนิด คือ ลิมโฟไซท์ โมโนไซท์ อิโอซิโนฟิล เบโซฟิล และนิวโตรฟิล ลิมโฟไซท์ และ โมโนไซท์
เมื่อส่องดูด้วยกล้อง  จุลทรรศน์ จะเห็นว่ามีนิวเคลียสเดียว
ถ้านำมาย้อมสีจะไม่ติดสีย้อม ส่วนอีโอซิโนฟิล เบโซฟิล และนิวโตรฟิล
มีนิวเคลียสแยกเป็นส่วน ถ้านำมาย้อมสีจะติดสีย้อม
หน้าที่สำคัญของเม็ดเลือดขาว ก็คือ กำจัดบัคเตนี โดยเม็ดเลือดขาวจะเคลื่อนที่ 
ออกจากกระแสโลหิตเข้าไปหาบัคเตรีแล้วกลืนกินเสีย
เกล็ดเลือด   เกล็ดเลือดมีหน้าที่สำคัญในการห้ามเลือดโดยจะรวมตัวเป็นก้อนแข็งอุดตรงบริเวณที่หลอดเลือดถูกตัดหรือฉีกขาด ทำให้เลือดหยุดไหล   
นอกจากนั้นยังสามารถจับเชื้อโรคขนาดเล็กมาก เช่น ไวรัส ได้ด้วย เกล็ดเลือดจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของเลือดที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรค 
 
Double click to edit text
ส่วนประกอบของเลือด
อ.ยุภาภรณ์  เสาโกมุท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
E-Mail : yuphaphorn@hunsa.com