ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว 3212 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2547
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จำนวน 5 ข้อ
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1
1.การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอย่างช้า ทำให้เกิดสิ่งใด
    ก.การเคลื่อนตัวของทวีป
    ข.แผ่นดินไหว
    ค.การแทรกตัวของหินหนืด
    ง.คลื่นน้ำใต้ทะเล

ข้อที่ 2
2.ผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวคือข้อใด
    ก.การเคลื่อนของแผ่นดิน
    ข.การขยายตัวของหิน
    ค.แผ่นดินถล่ม
   ง.ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 3
3.ขณะที่ภูเขาไฟระเบิด นอกเหนือจากลาวาแล้วยังมีสิ่งใดอีกบ้าง
    ก.ฝุ่นละอองและเถ้าถ่าน
    ข.เศษหิน
    ค.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
    ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4
4.สภาพสมดุลทางธรรมชาติอาจเสียไปได้ หากเกิดสิ่งใดต่อไปนี้
    ก.แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
    ข.ทวีปใหญ่-น้อยเคลื่อนตัวช้าๆ
    ค.โดยมนุษย์ที่ขาดความรับผิดชอบ
    ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5
5. ข้อความใดเป็นจริงเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวในอินโดนีเซีย เมื่อเดือนมิถุนายน 2537
    ก. เกิดคลื่น "ซูนามิ" คลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ในทะเล
    ข. เป็นการไหวที่รุนแรง วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.5 ริคเตอร์
    ค. ทำความเสียหายมากทั้งคนเสียชีวิตและที่อยู่อาศัยถูกทำลาย
   ง. ก ข และ ค