ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว 3212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ชนิดและวัฎจักรของหิน จำนวน 12 ข้อ
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1
1.หินในข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
    ก.หินบะซอลต์
   ข.หินสคอเรีย
    ค.หินแกรนิตไนส์
   ง.หินออบซิเดียน

ข้อที่ 2
2.หินหนืดค่อยๆ เย็นตัวลง จะเกิดการตกผลึกของแร่ ข้อใด ไม่ใช่ผลึกแร่
    ก.โอลิวิน
   ข.ซิลิกอน
    ค.เฟลด์สปาร์
   ง.ควอร์ตซ์

ข้อที่ 3
3.เมื่อกล่าวถึง หินฟันม้า และหินเขี้ยวหนุมาน หมายถึงผลึกแร่ตามข้อใด
    ก.เฟลด์สปาร์และควอร์ตซ์
    ข.โอลิวีนและควอร์ตซ์
    ค.ควอร์ตซ์และเฟลด์สปาร์
    ง.เฟลด์สปาร์และคอรันดัม

ข้อที่ 4
4.ข้อใดเป็นลักษณะของหินสตอเรีย
    ก.แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
    ข.เนื้อเป็นแก้วสีดำ เรียบ
    ค.เนื้อสาก เปราะเบามีรูพรุน
    ง.เนื้อแน่นละเอียด มีรูพรุน

ข้อที่ 5
5.หินปูน เกิดจากสิ่งใดได้บ้าง
    ก.เปลือกหอย
    ข.แร่แคลไซต์
    ค.ยิปซัม
    ง.ข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6
6.ซากดึกดำบรรพ์ (fossils) พบได้ในหินชนิดใดมากที่สุด
    ก.หินแปร
    ข.หินตะกอน
    ค.หินอัคนี
    ง.หินยิปซัม

ข้อที่ 7
7.ประโยชน์ที่ได้จากซากดึกดำบรรพ์ คือ
    ก.การแบ่งเวลาทางธรณี(Geologic Time Scale)
    ข.ความเป็นมาของโลกในอดีต
    ค.วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
    ง.ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 8
8.ข้อใดเป็นลักษณะของหินทราย
    ก.แข็ง มีหลายสี
    ข.แข็ง มีรูพรุน
    ค.เหล็กออกไซด์เป็นวัตถุประสาน
    ง.ข้อ ก และ ค

ข้อที่ 9
9.หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินชนิดใด
    ก.หินทุกชนิด
    ข.หินอัคนี
    ค.หินตะกอน
    ง.หินแปร(เดิม)

ข้อที่ 10
10.หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากหินชนิดใด
    ก.หินแกรนิต
   ข.หินชนวน
    ค.หินปูน
   ง.หินไนส์

ข้อที่ 11
11.ข้อใดเป็นลักษณะของหินอ่อน
    ก.ผลึกเรียงเป็นริ้วขนาน
    ข.แข็ง ทนทานต่อของมีคม
    ค.ผิวหน้าเป็นมันวาวเมื่อถูกขัด
    ง.เนื้อแน่นละเอียด แยกออกได้เป็นแผ่น

ข้อที่ 12
12.หินชนิดใดมีรูพรุน ลอยน้ำได้ใช้เป็นวัสดุขัดถู
    ก.หินบะซอลต์
    ข.หินสคอเรีย
    ค.หินพัมมิช
    ง.ข้อ ข และ ค

ข้อที่ 13
13.หินที่ใช้กันมากในการก่อสร้างได้แก่ข้อใด
    ก.หินปูน หินอ่อน
    ข.หินแกรนิต หินชนวน
    ค.หินออบซิเดียน
    ง.ข้อ ก และ ข

ข้อที่ 14
14.ต้องการแกะสลักหิน เป็นของที่ระลึกที่สวยงาม คงทน เช่นตุ๊กตาควรเลือกใช้หินชนิดใด
    ก.หินไนส์
   ข.หินอ่อน
    ค.หินชนวน
   ง.หินทราย

ข้อที่ 15
15.มีหินอยู่หลายชนิด เราควรเลือกหินชนิดใดมาลับมีด
    ก.หินปูน
   ข.หินกรวดมน
    ค.หินทราย
   ง.หินพัมมิช