ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว 3212 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง ชนิดและสมบัติของแร่ จำนวน 10 ข้อ
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.แร่แคสซิเทอไรต์มีชื่อสามัญว่าอย่างไร
    ก.ดีบุก
    ข.ตะกั่ว
    ค.พลวง
    ง.สังกะสี

ข้อที่ 2
2.แร่ฮีมาไทต์ มีชื่อสามัญว่าอะไร
    ก.พลวง
    ข.เหล็ก
    ค.ตะกั่ว
    ง.สังกะสี

ข้อที่ 3
3.แร่เกาลิน มีชื่อสามัญว่าอะไร
    ก.เกลือหิน
    ข.ดินขาว
    ค.ไมกา
    ง.ใยหิน

ข้อที่ 4
4.สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่คืออะไร
    ก.สมบัติทางเคมี
    ข.สมบัติทางฟิสิกส์
    ค.สมบัติทางแสง
    ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5
5.ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางฟิสิกส์ของแร่
    ก.สี, สีผง
    ข.รูปผลึก, ความวาว
    ค.สีเปลวไฟ, แสงเรือง
    ง.ความแข็ง, ความถ่วงจำเพาะ

ข้อที่ 6
6.ทับทิมสยาม เป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
    ก.แดง
    ข.ชมพู
    ค.แดงส้ม
    ง.ส้ม

ข้อที่ 7
7.ระดับความแข็งของแร่หินฟันม้าและหินเขี้ยวหนุมาน เป็นเท่าใด ตามสเกลของโมห์ส
    ก.5, 6
    ข.6, 7
    ค.7, 8
    ง.8, 9

ข้อที่ 8
8.ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแร่ชนิดหนึ่งที่ได้มาแต่ละแหล่งมีค่าเป็นอย่างไร
    ก.ค่าคงที่ 1 ค่า
    ข.ไม่แน่นอน
    ค.ต่างกันในช่วงแคบ
    ง.ต่างกันในช่วงกว้าง

ข้อที่ 9
9.การเปรียบเทียบความวาวของแร่ จะเปรียบเทียบกับความวาวของสิ่งใด
    ก.มุก, เทียนไข
    ข.แก้ว, เพชร
    ค.โลหะ, ดิน
    ง.ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 10
10.สิ่งใดที่ไม่ใช่ สมบัติพิเศษของแร่รัตนชาติ
    ก.สี เนื้อใส
    ข.แข็งแกร่ง ทนทาน
    ค.เครื่องประดับสูงค่า
    ง.ความสวยงาม