ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว 3212 ปีการศึกษา 2547
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร จำนวน 5 ข้อ
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อที่ 1
1.ความหมายของการย่อยอาหารในข้อใดชัดเจนและถูกต้องที่สุด
    ก.การแปรสภาพอาหารโดยใช้เอนไซม์ในอวัยวะต่างๆ
    ข.การแปรสภาพอาหารโดยใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง
    ค.การเปลี่ยนสารอาหารให้มีขนาดอนุภาคเล็กลงจนสามารถแพร่ผ่านเยื้อหุ้มเซลล์ได้
    ง.การเปลี่ยนสารอาหารที่มีขนาดอนุภาคใหญ่ให้กลายเป็นสารอาหารที่มีขนาดอนุภาคเล็กลง

ข้อที่ 2
2.การย่อยอาหารในทางเดินอาหารต้องมีสิ่งใดเป็นตัวช่วยในการย่อย
    ก.กรด
    ข.เอนไซม์
    ค.สารละลายเบส
    ง.วิตามินและแร่ธาตุ

ข้อที่ 3
3.ข้อใดอธิบายเรื่องเอนไซม์ ไม่ถูกต้อง
    ก.เป็นสารประเภทโปรตีน
    ข.ทำให้สารอาหารเฉพาะอย่างเปลี่ยนแปลง
    ค.เมื่ออุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    ง.ทำให้สารอาหารเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 4
4.อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ในรางกาย คืออุณหภูมิเท่าใด
    ก.28 0C
    ข.32 0C
    ค.37 0C
    ง.40 0C

ข้อที่ 5
5.เมื่อเรากินอาหารเข้าไป เพราะเหตุใดร่างกายจึงต้องมีการย่อยอาหารนั้นๆ
    ก.เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย
    ข.เพื่อให้เซลล์ของร่างกายได้รับอาหาร
    ค.เพื่อให้อาหารปนหรือผสมกับน้ำย่อย
    ง.เพื่อให้อาหารสามารถแพร่ผ่านผนังลำไส้เข้าสู่เซลล์ได้