พื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึม
พื้นที่ผิว  = พื้นรูปด้านข้างทุกรูปรวมกัน
 
ปริมาตร = พื้นฐาน  คูณ  ความสูง
พื้นที่ด้านข้างของปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
        ตัวอย่าง 
พื้นที่ผิวของปริซึมเป็น  210  ตารางเซนติเมตร  ฐานของปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ยาวด้านละ  5  เซนติเมตร   
                        ความสูงของปริซึมเท่าใด
                พื้นที่ผิว        =   พื้นที่ผิวข้าง   +  พื้นที่ฐานทั้ง  2
                210             =    พื้นที่ผิวข้าง   + ( 25 ) 2
                210             =   พื้นที่ผิวข้าง   +  50 
                พื้นที่ผิวข้าง  =   210  - 50  =  160   ตารางเซนติเมตร
                พื้นที่ผิวข้าง  =   ความยาวรอบฐาน ( สูง )
               160             =   ( 5 + 5 + 5 + 5) (สูง )
                160             =   20 (สูง)
                160 / 20       =   สูง
                     สูง         =   8    เซนติเมตร
                   
นักเรียนคิดว่าปริซึมฐานสี่เหลี่ยมพื้นผ้า จะมีพื้นที่  ผิวด้านข้างเท่ากันทุก ๆ  หน้าหรือไม
ตัวอย่างที่   2 
ปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีความกว้าง  3  หน่วย  ความยาว  4  หน่วย  ความสูง  12 หน่วย จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้ 
วิธีทำ    ปริมาตรของปริซึม             =   พื้นที่ฐาน (ความสูง)
                                           =   (3 )(4)  (12)
                                           =  144  ลูกบาศก์หน่วย
โจทย์พิเศษ   แท็งก์น้ำรูปปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก  วัดความกว้าง   ความยาว ความสูง ได้   6  ฟุต   8  ฟุต และ 10  ฟุต  ตามลำดับ  แท็งก์น้ำนี้จุน้ำได้กี่แกนลอน   ( 1  ลูกบาศก์ฟุต  =   7.5 แกลลอน )
 
วิธีทำ     แท็งก์น้ำรูปปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก
                ความกว้าง        6        ฟุต
                ความยาว        8        ฟุต
                ความสูง        10        ฟุต
                ปริมาตร  =   ( ความกว้าง )(ความยาว)(ความสูง)
                แท็งก์น้ำจุได้  (6)(8)(10)   =   480   ลูกบาศก์ฟุต
                                                          =   480  ( 7.5 )
                                                          =  3,600   แกนลลอน