วิชางานห้องสมุด 1 (รหัสง32230) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่องหนังสือและการระวังรักษาหนังสือ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. วรรธนา บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อใด
   ปก
   สารบัญ
   เนื้อหา
   ภาคผนวก

ข้อที่ 2)
วัตถุประสงค์ของการแต่งหนังสือจะดูได้จากหน้าใด
   คำนำ
   ดัชนี
   ใบหุ้มปก
   ใบรองปก

ข้อที่ 3)
ส่วนใดของหนังสือที่ให้รายละเอียดในการทำบรรณานุกรม
   ใบหุ้มปก
   หน้าปกใน
   คำอุทิศ
   เชิงอรรถ

ข้อที่ 4)
เราควรปฏิบัติอย่างไรกับหนังสือส่วนรวม
   ใช้ดินสอคั่นเมื่อหยุดพักการอ่าน
   นำหนังสือที่เลิกอ่านวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ
   พบข้อความที่น่าสนใจ ขีดเส้นใต้ไว้
   ไม่พับหน้าหนังสือเมื่ออ่านค้างไว้

ข้อที่ 5)
ควรใช้วิธีในข้อใดกับหนังสือที่นักเรียนอ่านค้างไว้
   จับควำหน้าลง
   ใช้บัตรเชิญคั่น
   ใช้ปากกาคั่น
   ใช้ผ้าเช็ดหน้าคั่น