วิชา.งานห้องสมุด 1 (รหัสง32230) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.วรรธนา บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเรียงลำดับการเตรียมหนังสือได้ถูกต้อง
   ประทับตรา ลงทะเบียน กำหนดเลขเรียกหนังสือ
   ลงทะเบียน ประทับตรา กำหนดเลขเรียกหนังสือ
   ประทับตรา กำหนดเลขเรียกหนังสือ ลงทะเบียน
   ลงทะเบียน กำหนดเลขเรียกหนังสือ ประทับตรา

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนหนังสือ
   ชื่อหนังสือ
   ชื่อผู้แต่ง
   สำนักพิมพ์
   จำนวนหน้า

ข้อที่ 3)
จุดประสงค์สำคัญในการจัดหมวดหมู่หนังสือคือข้อใด
   แยกขนาดของหนังสือ
   แบ่งแยกจำนวนของหนังสือ
   หาหนังสือได้ง่ายและรวดเร็ว
   ประกอบการใช้ห้องสมุด

ข้อที่ 4)
หนังสือที่มีเลขหมู่เขียนไว้ที่สันหนังสือว่า 495.91
   สังคมศาสตร์
   ภาษาศาสตร์
   วรรณคดี
   ประวัติศาสตร์

ข้อที่ 5)
หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนใช้สัญลักษณ์ในข้อใดแทนเนื้อหาของหนังสือ