วิชางงานห้องสมุด 1 (รหัสง32230) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับวารสาร จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.วรรธนา บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
วารสารฉบับใดจัดเป็นวารสารวิชาการ
   สกุลไทย
   มติชนสุดสัปดาห์
   กุลสตรี
   เพื่อนรัก

ข้อที่ 2)
ลำคับขั้นในการเตรียมวารสารก่อนออกบริการข้อใดเรียงได้ถูกต้อง
   ลงทะเบียน ประทับตรา ใส่ปกพลาสติก
   ประทับตรา ลงทะเบียน ใส่ปกพลาสติก
   ลงทะเบียน ใส่ปกพลาสติก ประทับตรา
   ประทับตรา ใส่ปกพลาสติก ลงทะเบียน

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือข้อแตกต่างระหว่างวารสารกับหนังสือ
   วารสารมักพิมพ์เนื้อหาเพียง 1 คอลัมน์
   ปกหนัะงสือส่วนใหญ่จะเป็นปกบางๆ
   เล่มวารสารใหญ่กว่าและบางกว่า
   หนังสือมีเล่มใหญ่กว่าและบางกว่า

ข้อที่ 4)
รายการในข้อใดไม่ต้องลงในทะเบียนวารสาร
   ชื่อผู้แต่ง
   ชื่อสำนักพิมพ์
   ชื่อวารสาร
   กำหนดออก

ข้อที่ 5)
การจัดวารสารขึ้นชั้นมีวิธีจัดเรียงตามข้อใด
   เรียงจากขวามือไปทางซ้ายมือ
   เรียงเล่มเล็กก่อนจึงเรียงเล่มใหญ่
   เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อวารสาร
   เรียงตามกำหนดวาระที่ออก