วิชางานห้องสมุด 1 (รหัส ง32230) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และกฤตภาค จำนวน 5 ข้อ
โดย อวรรธนา บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การจัดหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์จัดตามลำดับในข้อใด
   พาดหัวข่าว รูปภาพ เนื้อหา
   เนื้อหา รูปภาพ โฆษณา
   โฆษณา ข่าวกีฬา รูปภาพ
   พาดหัวข่าว โฆษณา รูปภาพ

ข้อที่ 2)
ลำดับขั้นการเตรียมหนังสือพิมพ์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
   ลงทะเบียน ประทับตรา จัดใส่ไม้หนีบ
   ลงทะเบียน จัดใส่ไม้หนีบ ประทับตรา
   ประทับตรา จัดใสไม้หนีบ ลงทะเบียน
   ประทับตรา ลงทะเบียน จัดใส่ไม้หนีบ

ข้อที่ 3)
รายการที่ไม่ต้อลงในทะเบียนหนังสือพิมพ์ คือข้อใด
   ชื่อหนังสือพิมพ์
   ชื่อบรรณาธิการ
   อัตราค่าบอกรับ
   วันที่เริ่มบอกรับ

ข้อที่ 4)
เรื่องใดควรนำมาทำกฤตภาคมากที่สุด
   ดูดวงชะตาราศี
   วิจารณ์บันเทิง
   การดูแลสุขภาพ
   ซุบซิบคนดัง

ข้อที่ 5)
เพราะเหตุใดเมื่อตัดข่าวหรือภาพเพื่อทำกฤตภาคต้องเขียนชื่อสิ่งพิมพ์ วันเดือนปี หน้ากำกับไว้
   ให้ทราบแหล่งที่มาของสื่งพิมพ์
   ให้ทราบว่าเป็นบทความเรื่องอะไร
   ให้ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง
   ให้ทราบว่ามีหัวเรื่องอะไร