วิชาคณิตศาสตร์ (รหัส ค 4111) ระดับ มัธยมศึกษา 4
เรื่อง ประพจน์
โดย นายพงษ์ศักดิ์ คำศรี
คำสั่ง ให้กากบาททับตัวอักษรที่ประจำคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่เป็นประพจน์

   ก.2+4 = 5

   ข.ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก

   ค.4+ 7 > 12 จริงหรือไม่

   ง.2x + 3y = 6 เป็นสมการวงกลม


2. ข้อใดเป็นประพจน์

   ก.5 เป็นจำนวนนับ

   ข.ออกไปให้พ้น

   ค.รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

   ง.4-3 จริงหรือไม่


3. ข้อใดมีค่าความจริงถูก

   ก.5+3 = 6 และ 2+ 2 = 4

   ข.5-3= 1 หรือ 4-3 = 1

   ค.ถ้า 5 > 3 แล้ว 5 + 5 = 9

   ง. 4+3 = 6 ก็ต่อเมื่อ 3-3 = 0


4. ข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จ

   ก.2-2 ช 0 และ 3-2 ช 4

   ข.4+4 = 5 หรือ 6 + 6 = 12

   ค.ถ้า 3-3 = 0 แล้ว 6 + 6 = 12

   ง. 4-4 = 0 ก็ต่อเมื่อ 2+ 2 = 5


5. ข้อใดกล่าวถูก

   ก. 5-5 = 0 และ 6-6 = 2

   ข. 4-2 = 0 หรือ 4-2 = 3

   ค. ถ้า 14 > 5 แล้ว 10> 12

   ง. 5+5 = 10 ก็ต่อเมื่อ 6-6 = 2


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546