วิชาคณิตศาสตร์ (รหัส ค 011) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เอกนาม
โดย นางสุวันที มุบบันธ์
โจทย์ เพิ่มเติมใส่ได้ที่นี่ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. บอกความหมายของเอกนาม

   1. เอกนามคือนิพจน์

   2. เอกนามคือนิพจน์ที่คล้ายกัน

   3. เอกนามคือนิพจน์ 2 นิพจน์

   4. เอกนามคือพหุนาม


2. จงหาคำตอบของเอกนามต่อไปนี้ 5x + 6x

   1. 11x

   2. 12x

   3. 13x

   4. 14x


3. จงหาคำตอบของเอกนามต่อไปนี้ 12y + 5y

   1. 14y

   2. 15y

   3. 16y

   4. 17y


4. จงหาคำตอบของเอกนามต่อไปนี้ 15y - 11y

   1. 2y

   2. 3y

   3. 4y

   4. 5y


5. จงหาคำตอบของเอกนามต่อไปนี้ 23x + 11x

   1. 33x

   2. 34x

   3. 35x

   4. 36x


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546