วิชาสาระเพิ่มเติมเคมี (รหัส ว4515) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พันธะเคมี
โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ธาตุในข้อใด เกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุคลอรีนได้ดีที่สุด

   1. Na

   2. Ra

   3. C

   4. Cs


2. เพราะเหตุใด อโลหะจึงยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์

   1. อโลหะมีค่า EN สูงเสียอิเล็กตรอนยาก

   2. อโลหะมีค่า EN สูงเสียอิเล็กตรอนง่าย

   3. อโลหะมีค่า EN ต่ำเสียอิเล็กตรอนยาก

   4. อโลหะมีค่า EN ต่ำเสียอิเล็กตรอนง่าย


3. ธาตุที่เกิดพันธะไอออนิกกับออกซิเจนได้ดีที่สุด คือ

   1. กำมะถัน

   2. คลอรีน

   3. เหล็ก

   4. เทลลูเลียม


4. สาร X , Y , Z มีพลังงานพันธะเป็น 120 , 200 , 90 kJ/mol ตามลำดับ จงเรียงความยาวพันธะจากน้อยไปมาก

   1. X , Y , Z

   2. Z , Y , X

   3. Y , X , Z

   4. Z , X , Y


5. กำหนดค่า EN ของธาตุดังนี้ A = 3.0 , B = 2.8 X= 2.7 , Y = 3.7 จงเรียงลำดับความแรงขั้วจากมากไปน้อย

   1. A-B , B-X , X-Y

   2. A-Y , B-X , A-X

   3. Y-B , A-Y , A-X

   4. A-X , B-Y , A-Y


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546