วิชาวิทยาศาสรต์กายภาพ (รหัสว042) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่5
เรื่องโลกแสงสี
โดย นางสุพัตรา ดาวหน
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

   ก. กลางวัน เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

   ข. โลกหมุนรอบตังเองโดยแกนของโลกตั้งตรงกัน

   ค. พื้นผิวโลกทุกแห่งจะเหมือนกันทั้งหมด

   ง. อิทธิพลของแสงอาทิตย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก


2. ประโยชน์ของพลังงานจากดวงอาทิตย์ในสมัยโบราณ

   ก.ใช้ตากผ้า

   ข.ใช้ในการถนอมอาหาร

   ค.ใช้ในการทำเกลือสมุทรจากน้ำทะเล

   ง.ถูกทุกข้อ


3. ข้อดีของเครื่องกลั่นน้ำด้วยแสงอาทิตย์ชนิดกรวย

   ก.ประหยัดค่าเชื้อเพลิงที่ใช้กลั่น

   ข.ไม่ต้องปรับทิศทางตามดวงอาทิตย์

   ค.กลั่นได้เฉพาะเดือนมีนาคม-เมษายน

   ง.จะกลั่นได้เฉลี่ยวันละ 450-500 ลิตร


4. สารเคมีใดเมื่อโดนแสงแดดทำให้เสื่อมคุณภาพ

   ก.วิลเวอร์ไนเตรด วิตามินบีข

   ข.คลอโรฟอร์ม วิตามินซี

   ค.กรดไนตริกเข้มข้น ทิงเจอร์ไอโอดีน

   ง. ถูกทุกข้อ


5. พืชสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่เป็นพลังงานเคมีคือ

   ก.น้ำ

   ข.คาร์บอนไดออกไซด์

   ค.กลูโคส

   ง.เป้งและเซลลูโลส


6. ปิโตรเลียม ประกอบด้วย

   ก.น้ำและออกซิเจน

   ข.ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ

   ค.เคโรเจนและออกซิเจน

   ง.เคโรเจน และ น้ำ


7. ปิโตรเลียมเกิดจาก

   ก.การกลั่นจากน้ำมันดิบ

   ข.การเรียงตัวของชั้นหิน

   ค.ซากพืช ซากสัตว์ที่ทับถมกันมาหลายปี

   ง.การทำปฏิกิริยาของสารเคมี


8. ผู้ที่รับผิดชอบในการขุดเจาะน้ำมัน คือ

   ก.กรมวิทยาศาสตร์

   ข.กรมการทหาร

   ค.กระทรวงอุตสาหกรรม

   ง.การท่าเรือ


9. ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบในการผลิด

   ก.ยารักษาโร และ ไนลอน

   ข.ปุ๋ย และ เครื่องสำอาง

   ค.ยารักษาโรค และ เครื่องสำอาง

   ง.ถูกทุกข้อ


10. ก๊าซที่หุงต้มในครัวเรือน เรียกว่า ก๊าซ

   ก.PLG

   ข.LPG

   ค.GPL

   ง.PGL


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546