วิชาสุขศึกษา (รหัส พ4111) ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ 4
เรื่อง ปัจจัยท่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
โดย นางสาวรินรดา ใสกระจ่าง
โรงเรียนกันทรารมณ์

1. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า พฤติกรรมทางเพศ

   1. ความคิด ทัศนคติและการแสดงออกของบุคคลท่เก่ยวกับเรื่องเพศ

   2. ความสามารถในการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมทางเพศ

   3. กลุ่มคนท่ร่วมมือกัน อยู่ร่วมกันอย่างย่งยืน และมีวัฒนธรรมท่เด่นชัด

   4. สิ่งท่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการดำเนินชีวิต


2. ข้อใด แสดงถึงอิทธิพลของครอบครัวท่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ

   1. ทำให้เด็กมีความม่นใจ กล้าแสดงออก

   2. ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ

   3. ทำให้เด็กรู้วิธีการวางตัวต่อเพศตรงข้าม

   4. ถูกทุกข้อ


3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

   1. วัยร่น ชอบอยู่คนเดียว ไม่ค่อยชอบเข้ากลุ่มเพื่อน

   2. วัยร่น ชาย มีความสนใจเพศของตนเองมากกว่าเพศตรงข้าม

   3. วัยร่นชอบทำตัวให้เป็นท่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน

   4. วัยร่นหญิงชอบกิจกรรมท่มุทะลุดุดัน


4. วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ท่เด็กวัยร่นไม่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

   1. การตรงต่อเวลา

   2. การกอดจูบในท่สาธารณะ

   3. ความสามัคคีกันในหมู่คณะ

   4. ความม่นใจในตนเอง


5. เมื่อนักเรียนมีอารมณ์ทางเพศ นักเรียนควรระบายอารมณ์ทางเพศแบบใดจึงจะเหมาะสมท่สุด

   1. ชวนเพื่อนไปดูภาพยนต์

   2. ชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาท่ชอบ

   3. ชวนเพื่อนไปดื่มสุรา

   4. ชวนเพื่อนไปเท่ยวเธค


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546