วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต. (รหัสศ4112.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่องทฤษฎีดนตรีสากล
โดย นางเด่นดวง ยศวิจิตร
โจทย์ เพิ่มเติมใส่ได้ที่นี่เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. จากพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าดนตรีหมายถึงอะไร

   ก. ลำดับเสียงอันไพเราะ

   ข. เสียงสูงๆต่ำๆสั้นๆยาวๆ

   ค. ความสนุกสนานในการร้องเพลง

   ง. ศิลป์และศาสตร์ของการร้อยกรองเสียงร้อง


2. เสียงของดนตรีสากลมีทั้งหมดกี่เสียง

   ก. 5 เสียง

   ข. 6 เสียง

   ค. 7 เสียง

   ง. 8 เสียง


3. เสียงของดนตรีสากลมีครึ่งเสียงห่างกันอยู่กี่แห่ง

   ก. 3 แห่ง

   ข. 2 แห่ง

   ค. 1 แห่ง

   ง. ไม่มีครึ่งเสียง


4. SEMITONE หมายถึงข้อใด

   ก. สองเสียง

   ข. หนึ่งเสียงครึ่ง

   ค. หนึ่งเสียง

   ง. ครึ่งเสียง


5. TONE หมายถึงข้อใด

   ก. สองเสียง

   ข. หนึ่งเสียงครึ่ง

   ค. หนึ่งเสียง

   ง. ครึ่งเสียง


6. ตัวโน้ต (MUSICE NOTETION ) คืออะไร

   ก. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี

   ข. ตัวที่ใช้เขียนเพลงสากลต่างๆ

   ค. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการขับร้อง

   ง. เครื่องหมายที่ใช้ในการบรรเลงดนตรี


7. จากรูป ตัว O + O + O มีกี่จังหวะ

   ก. 4 จังหวะ

   ข. 6 จังหวะ

   ค. 8 จังหวะ

   ง.12 จังหวะ


8. บรรทัด 5 เส้น มีไว้เพื่ออะไร

   ก.บันทึกตัวโน้ต

   ข.การเขียนโน้ตสากลจะได้สวยงาม

   ค.ให้สามารถอ่านโน้ตสากล

   ง.บอกตำแหน่งตัวโน้ตสากล


9. การร้องรำทำเพลงของมนุษย์ในยุคแรกทำขึ้นเพื่ออะไร

   ก. เพื่อความสนุกสนาน

   ข. เพื่อเป็นการรวมหมู่กลุ่มแสดงพลัง

   ค. เพื่อเป็นการสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเพื่อช่วยให้ตนพ้นภัย

   ง. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและเพื่อความสนุกสนาน


10. การบันทึกดนตรีในศตวรรษที่ 5-6 เป็นการบันทึกอะไร

   ก. บันทึกจังหวะ

   ข. บันทึกเนื้อเพลง

   ค. บันทึกตัวโน้ต

   ง. บันทึกเครื่องหมายแสดงระดับเสียงและจังหวะ.


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546