วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 4412 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4.
เรื่อง องค์กรธุรกิจ
โดย วิไล อุกาพรหม
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกด้านล่าง

 1. องค์กรธุรกิจใดที่มีความเป็นอิสระมากที่สุด
   1. กิจการเจ้าของคนเดียว
   2. ห้างหุ้นส่วน
   3. บริษัทจำกัด
   4. สหกรณ์

 2. ข้อใดคือข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว
   1. มีกฎหมายและข้อบังคับน้อยกว่ากิจการอื่น
   2. ได้รับผลกำไรทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
   3. กิจการมีขนาดเล็ก
   4. เลิกกิจการได้ง่าย

 3. ข้อใดคือลักษณะของห้างหุ้นส่วน
   1. มีบุคคลตั้งแต่ 2คนขึ้นไปร่วมก่อตั้งกิจการ
   2. มีบุคคลตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไปร่วมก่อตั้งกิจการ
   3. จดทะเบียนที่กรมทะเบียนการค้า
   4. มีการซื้อขายหุ้นให้กับผู้เป็นเจ้าของก่อนขายให้กับบุคคลภายนอก

 4. ห้างห้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะมีชื่อเรียกตามข้อใด
   1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
   2. ห้างหุ้นส่วนวิสามัญ
   3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
   4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 5. ห้างหุ้นส่วน มี 2 ประเภท คือข้อใด
   1. ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
   2. ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างห้นส่วนจำกัด
   3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด
   4. ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนวิสามัญ

 6. ข้อเสียของห้างหุ้นส่วน คือข้อใด
   1. ระดมเงินทุนได้มากกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
   2. ระดมทุนได้มากกว่าบริษัทจำกัด
   3. รับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัดจำนวน
   4. นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

 7. ผู้ถือหุ้นชนิดใด มีสิทธิในการบริหารงานในบริษัทจำกัด
   1. ผู้ถือหุ้นสามัญ
   2. ผู้ถือหุ้นปุริมสิทธิ์
   3. ผู้ถือหุ้นสามัญนิติบุคคล
   4. ผู้ถือหุ้นปุริมสิทธิ์ชนิดสะสมเงินปันผล

 8. บริษัทจำกัด มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย โดยกำหนดให้มีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทไว้อย่างไร
   1. 2 คนขึ้นไป
   2. 5 คนขึ้นไป
   3. 7 คนขึ้นไป
   4. 15 คนขึ้นไป

 9. ข้อจำกัดของบริษัทมหาชน คือข้อใด
   1. มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
   2. มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป
   3. มีผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
   4. มีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 15 คน

 10. รัฐวิสาหกิจใดที่ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค
   1. การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
   2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
   3. การบินไทย
   4. บริษัทไทยคม